مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت واحد اعتبار سنجی :

( توجه : کالای با قیمت بیشتر از 4 میلیون تومان نیاز به معرفی ضامن دارد .)

1-تأیید هویت

تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ( متقاضی کالا و ضامن )

2- تأیید محل سکونت (متقاضی کالا و ضامن )

تصویر یکی از مدارک زیر :

سند منزل یا اجاره نامه رسمی ( بنام متقاضی و ضامن یا پدر یا مادر و یا همسر )

3- تأیید شغل

الف: متقاضیان کالا تا مبلغ چهار میلیون تومان قیمت نقدی کالا جهت خرید اقساطی کالای مذکور به یکی از مدارک ذیل نیاز دارند . ( فقط یک مورد کافی است )

الف : کارمندان رسمی دولت با ارائه فیش حقوقی مهر شده و تصویر کارت پرسنلی

ب : کارمندان و حقوق بگیران بخش های غیر دولتی ( اعم از شرکتهای خصوصی ، پیمانکاری ، فروشگاهی، کارگاهها و غیره در مفهوم عام هر شخص حقوق بگیر ) ارائه فیش حقوقی و یا معرفی نامه از کارفرما با درج میزان حقوق بهقسط شاپ ) به همراه کپی صفحه اول دفترچه بیمه اجباری تأمین اجتماعی شخص  متقاضی

تذکر: چنانچه شخص متقاضی فاقد مدارک بیمه اجباری تأمین اجتماعی باشد کارفرمامی بایست با ارائه کپی پروانه فعالیت نسبت به امضاء پشت سفته یا چک متقاضی بعنوان ضامن اقدام نماید .

ج : تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با سایر ادارات با ارائه فیش حقوقی مهر شده و یا معرفی نامه از سازمان تأمین اجتماعی با درج میزان حقوق

د: تمامی مالکین بنگاههای اقتصادی که پروانه کسب یا مجوز فعالیت داشته باشند با ارائه کپی مجوز بهمراه یک فقره چک (استعلام چک برگشتی صورت میگیرد )

ح: تمامی افراد غیر شاغل با ارائه کپی سند مالکیت املاک مسکونی یا تجاری بنام شخص متقاضی کالا ( حداقل دو ملک جدا ) و یا کپی برابر با اصل مدارک سپرده بانکی (حداقل مبلغ سپرده یکصد میلیون تومان )

تبصره 1: ارائه مدارک فوق ، قسط شاپ را ملزم به فروش کالای اقساطی نمی نماید مدارک متقاضی می بایست بر اساس معیارهای قسط شاپ توسط واحد اعتبارسنجی بررسی و مورد تأیید قرار گیرد نتیجتا قسط شاپ در رد یا قبول مدارک متقاضی مختار خواهد بود .

تبصره 2 : ممکن است برخی از گروههای متقاضی کالا به شرح فوق بنا به تشخیص واحد اعتبارسنجی مشمول خرید کالا با حداکثر مبلغ 2 تا 3 میلیون قیمت نقدی آن کالا باشند .

تبصره 3: برخی محدوده های محل سکونت متقاضی تحت پوشش فروش اقساطی کالا نمی باشند .(بعنوان مثال بافتهای فرسوده و اطراف شهر )

(ضامن)

تمامی افراد متقاضی کالا جهت خرید کالاهایی که قیمت نقدی آنها بیش از چهارمیلیون تومان تا حداکثر 50میلیون تومان می باشد علاوه بر ارائه یک مدرک شغلی به شرح سابق می بایست نسبت به معرفی یک نفر ضامن  به ازای هر 10میلیون تومان با شرایط ذیل اقدام نمایند :

الف : ضامن کارمند رسمی دولت با ارائه فیش حقوقی مهر شده و تصویر کارت پرسنلی بهمراه یک فقره چک یا سفته

ب : تمامی مالکین بنگاههای اقتصادی معتبر که پروانه کسب یا مجوز فعالیت داشته باشند با ارائه کپی مجوز بهمراه یک فقره چک بعنوان ضمانت ( استعلام چک برگشتی صورت می گیرد) محل کسب و یا محل سکونت این افراد می بایست ملکی باشد .

همچنین افراد ذیل  به تشخیص واحد اعتبارسنجی و تأیید مدیریت قسط شاپ ضمانت آنها مورد قبول می باشد :

الف : تمامی افراد بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که دریافتی آنها سه برابر میزان اقساط ماهانه باشد با ارائه فیش حقوقی یا معرفی نامه از سازمان با درج حقوق و یک فقره چک یا سفته ( محل سکونت می بایست ملکی و در نقاط خوب شهر واقع شده باشد )

ب : مالکین حداقل دو ملک تجاری یا مسکونی که در نقاط خوب شهر واقع گردیده و محل سکونت آنها نیز ملکی باشد با ارائه تصویر اسناد مالکیت و یک فقره چک ضمانت

تبصره1: چنانچه افراد متقاضی کالا کارمند رسمی دولت در حد مدیر یا معاون با حقوق بالای 4 میلیون تومان باشند و یا مالک بنگاه اقتصادی معتبر یا گردش حساب بانکی بالا باشند ، در صورت موافقت واحد اعتبار سنجی جهت خرید کالا تا مبلغ 10 میلیون تومان نیازی به ارائه ضامن ندارند .

تبصره 2: در همه موارد بنا به خواست قسط شاپ ارائه پرینت گردش حساب سه ماهه آخر ممهور به مهر بانک از طرف خریدار و ضامن الزامی است .

تبصره3: ارائه مدارک فوق توسط ضامن بتنهایی دلیل پذیرفته شدن مدارک توسط قسط شاپ نخواهد بود و واحد اعتبارسنجی بر اساس معیارهای خود در رد با قبول مدارک ضمانت مختار خواهد بود .

4- دریافت چک یا سفته :

قسط شاپ بر اساس قیمت نقد کالا مبلغ 1/5 برابر چک صیاد یا سفته  بعنوان ضمانت از مشتریان دریافت می کند تهیه سفته بر عهده قسط شاپ است و در هنگام تحویل کالا جهت امضاء برای مشتریان ارسال میگردد .

تذکر1: در هنگام ارسال کالای مورد نظر، متقاضی می بایست اصل مدارکی که تصویر آن ها را ارسال کرده به مأمور قسط شاپ تحویل دهد .

تذکر2: تصاویر مدارک مورد نیاز از طریق پروفایل خود آپلود کنید .

تذکر3: تمامی چک ها و سفته پس از پایان اقساط به متقاضی و ضامن مسترد میگردد .